Champion 50 WG 2x40 g

Neohodnotené
€4,67 / ks €3,86 bez DPH
Vypredané
Položka bola vypredaná…

Prípravok je klasifikovaný ako zdraviu škodlivý a nebezpečný pre životné prostredie.

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Údaje o nebezpečnosti a bezpečnostné pokyny:
H302 Škodlivý po požití.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ tvárový štít.
P301+P312 PO POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo
lekára.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.
Vyberte kontaktné šošovky ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P391 Uniknutý produkt zoberte.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie

 

Detailné informácie

Podrobný popis

Kontaktný fungicídny a baktericídny prípravok na ochranu proti hubovým a bakteriálnym chorobám rastlín a na ochranu marhúľ proti mrazu.

 

Účinná látka: hydroxid meďnatý 768 g/kg

 

Ako účinkuje?

Hydroxid meďnatý je fungicíd a baktericíd s protektívnou účinnosťou a širokým spektrom účinku.

 

Pre aké rastliny a choroby je registrovaný?

zemiak (pleseň zemiaková)
uhorka (pleseň uhorková)
cibuľa, cesnak (pleseň cibuľová)
broskyňa (kučeravosť listov)
jadroviny (korovej nekrózy)
hruška, jabloň (bakteriálna šarlach)
slivka (puchrovitosť)
marhuľa (korovej nekrózy, ochrana kvetov proti mrazu)
fazuľa na struky (antraknóza fazuľa)
celkové registrované použitie nájdete v záložke POUŽITIE alebo v etikete v záložke PRÍLOHY.

Ako ho použiť?

postrekom podľa danej choroby - viď. POUŽITIE alebo ETIKETA
postrek ukončite pri dokonalom zvlhčení, najneskôr na začiatku skanutia kvapiek aplikačnej kvapaliny z povrchu listu
prípravok nesmie zasiahnuť okolité porasty (pre ktoré nie je tento prípravok registrovaný)

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: