Karate Zeon 5 SC 6 ml

Neohodnotené
€2,67 / ks €2,21 bez DPH
Vypredané
Položka bola vypredaná…

Insekticíd na báze syntetického pyretroidu na ničenie savého a žravého hmyzu.

 Účinná látka: lambda-cyhalotrin 50 g/l (4,8 %)

 

Pyretroidný nesystemický insekticíd proti širokému spektru žravého a savého hmyzu. Usmrcuje hmyz ako dotykový a požerový jed. Pôsobí najmä proti žravým škodcom (Lepidoptera, Coleoptera) ako kontaktný jed s výraznou účinnosťou. Ďalej má veľmi dobrú účinnosť na savý hmyz (Homoptera). Pokiaľ sa prípravok použije na včasnú jarnú aplikáciu, má výrazné vedľajšie účinky na roztočce (Tetranychidae). Vyznačuje sa rýchlou účinnosťou (knockdown efekt) a dlhým reziduálnym pôsobením. Je svetlostabilný, čo umožňuje jeho použitie proti rozvlečúcim sa nastupujúcim škodcom. Dráždivé účinky vyvolávajú nepokoj hmyzu a nútia aj skryto žijúce druhy ku kontaktu s účinnou látkou. Má repelentný účinok. Prípravok dobre pôsobí pri nízkych teplotách do 20 – 25 C. Pri vysokých teplotách účinnosť klesá.

  • zemiaky (voška, ​​pásavka zemiaková)
  • jablone (obaleči, podkopníčkovia)
  • jahody (kvetopas jadhoníkový)
  • okrasné rastliny (vošky, strapky, húsenice, chrobáky, ploštice)
  • paradajky v skleníku (molica skleníková, pásavka zemiaková)
  • vinič (obaleč)

Použitie:

  • postrekom celej rastliny od začiatku výskytu
  • max. 1 x za vegetáciu
  • postrek ukončíme pri dokonalom ovlhčení, najneskôr pri začínajúcom vsiaknutia kvapiek aplikačnej kvapaliny z povrchu rastlín
  • prípravok nesmie zasiahnuť okolité porasty (pre ktoré nie je tento prípravok registrovaný)

Detailné informácie

Podrobný popis

Prípravok je klasifikovaný ako zdraviu škodlivý a nebezpečný pre životné prostredie.

Signálné slovo: Varovanie

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostné pokyny:
H302 Škodlivý po požití.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P270 Pri používaní tohto výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu.

EUH401 Dodržujte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie.

 

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: