Mospilan 20 SP 5x1,8 g

Neohodnotené
€4,58 / ks €3,79 bez DPH
Vypredané
Položka bola vypredaná…

Insekticídny prípravok na ničenie širokého spektra škodcov v ochrane rastlín, najmä pásavky zemiakové v zemiakoch, vošiek vrátane vlnatky krvavé a obaleče jablčného v jadrovinách, molíc a vošiek na okrasných rastlinách.

 

Účinná látka: acetamiprid 200 g/kg

 

Pôsobí systémovo a translaminárne, ako kontaktný a žalúdočný jed vo veľmi nízkych dávkach, má rýchle iniciálne počiatočné pôsobenie v poraste, dlhodobý reziduálny účinok proti všetkým vývojovým štádiám škodcov

 

  • zemiaky (mandľinka zemiaková)
  • jadroviny (obaleč, voška, ​​vlnatka krvavá)
  • uhorky v skleníku (vošky)
  • okrasné rastliny (molica skleníková, vošky,vr. vošky bavlníkové)
  • čerešňa, višňa (kvetopas kôstkový, vrtuľa čerešňová)
  • slivka (zobonosky)

 

Použitie:

  • postrekom celej rastliny od začiatku výskytu
  • postrek ukončíme pri dokonalom ovlhčení, najneskôr pri začínajúcom vsiaknutia kvapiek aplikačnej kvapaliny z povrchu rastlín
  • prípravok nesmie zasiahnuť okolité porasty (pre ktoré nie je tento prípravok registrovaný)

 

Detailné informácie

Podrobný popis

Prípravok je klasifikovaný jako zdraviu škodlivý a nebezpečný pre životné prostredie

Signálne slovo: Varovanie

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostné pokyny:
H302 Škodlivý po požití.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky, tvár.
P270 Pri používaní tohto výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P301+P312 PO POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P330 Vypláchnite ústa.
P391 Uniknutý produkt zoberte.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu.
EUH 401 Dodržujte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie.

 

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: