PROTI pýru a ježatke (Agil) 7,5 ml

Neohodnotené
€5 / ks €4,13 bez DPH
Vypredané
Položka bola vypredaná…

Selektívny herbicíd na ničenie jednoklíčnolistových burín a pýru plazivého v zelenine.

 

Účinná látka: propachizafop 100 g/l

 

Ako účinkuje?

Prípravok AGIL100 EC pôsobí selektívne proti jednoročným a vytrvalým jednoklíčnolistovým burinám a výdrolu obilnín. Aplikuje sa na vzídené buriny po vzídení plodín.

 

Pre aké rastliny a choroby je registrovaný?

  • zelenina (zemiaky, mrkvy, cibuľa, kapusta, hrach)
  • jahody
  • jadroviny
  • broskyne

 

Ako ho použiť?

  • aplikácia postrekom na vzídené buriny od fázy 3. listu do konca odnožovania, napr. pri pýre plazivom pri výške cca 15-25 cm
  • najcitlivejšie sú od fázy 3. listu do začiatku odnožovania
  • pri hubení pýru plazivého sa musí po aplikácii zachovať kultivačný pokoj minimálne 3 týždne, aby došlo k dokonalej translokácii účinnej látky do podzemkov pýru
  • postrek ukončite pri dokonalom zvlhčení, najneskôr na začiatku skanutia kvapiek aplikačnej kvapaliny z povrchu listu
  • prípravok nesmie zasiahnuť okolité porasty (pre ktoré nie je tento prípravok registrovaný)

Detailné informácie

Podrobný popis

Prípravok je klasifikovaný ako zdraviu škodlivý a nebezpečný pre životné prostredie.

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostné pokyny:
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P331 NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
EUH208 Obsahuje propachizafop. Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH401 Dodržujte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: