PROTI Plesniam a múčnatke (Zdravý vinič súprava) 2x20 g + 1x10 ml

Neohodnotené
€7,25 / ks €5,99 bez DPH
Vypredané
Položka bola vypredaná…

Fungicídna súprava proti plesni viniča a múčnatke viniču.

 

Účinné látky:

Acrobat MZ WG - dimethomorf, mankcozeb

Karathane New - meptyldinokap

 

Ako účinkuje?

 • Acrobat MZ WG - fungicídny prípravok proti plesni viniča
  Je kombinovaný fungicíd so systémovým a kontaktným účinkom vo forme prášku.
 • Karathane New - fungicídny prípravok proti múčnatke viniču
  Kontaktný fungicíd vyznačujúci sa kuratívnym, eradikatívnym a preventívnym účinkom na múčnatku viniča a súčasne obmedzujúci výskyt a škodlivosť roztočcov. KARATHANE NEW pôsobí unikátne proti prezimujúcemu mycéliu múčnatke vo vinohradoch, a preto býva zaraďovaný aj do prvých postrekov.

Pre aké rastliny a problémy?

 • vinič vínny
  • pleseň viničová
  • múčnatka viniča

Ako ju použiť?

 • Acrobat MZ WG - proti plesni viniča. Aplikujte preventívne v období intenzívneho rastu viniča, najneskôr do objavenia prvých príznakov.
 • Karathane New - proti múčnatke. Aplikujte pri prvých príznakoch choroby.
 • max. 2x za vegetáciu
 • súprava je vždy na 8-10 l aplikačnej kvapaliny / ošetrenie

Detailné informácie

Podrobný popis

Prípravok je klasifikovaný ako zdraviu škodlivý a nebezpečný pre životné prostredie.

Signálne slovo: Varovanie

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnosté pokyny:
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H361d Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H302 Škodlivý požití alebo pri vdýchnutí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P301+P312 PO POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.
Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
EUH401 Dodržujte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: